تبلیغات

عناوین یافت شده

 • دانلود مانهوا بازگشت شوالیه افسانه ای نیزه دار – Return of the Legendary Spear Knight
 • به روز رسانی: 13 آبان 1400
 • خلاصه مانهوا:شوالیہ ی نیزہ دار بی مانند و بی رقیب. کلیشہ ی ای کہ میگوید شوالیہ ھا ھمیشہ باید از شمشیر استفادہ کنند، توسط درخشان ترین ستارہ ی خانوادہ دوک شکستہ شد. قھرمانی کہ بہ جنگ داخلی امپراطوری خاتمہ داد. قھرمانی کہ "جاشوآ سندرز" نام داشت. علیرغم شھرت او بہ عنوان نیزہ ی بی رقیب امپراطوری، خون او ناحق بہ زمین ریختہ شد. اما نہ بہ دست ھر کسی! بلکہ بہ دست امپراطور خودش " وون بریتون ". 《سزار وون بریتون! فکر نکن قرارہ اینجا ھمہ چی تموم بشہ!》 لحظاتی قبل از مرگ جاشوآ، نیزہ ای کہ تمام عمرش را با آن گذراندہ بود یعنی "لوکیا" شروع بہ انتشار انرژی عظیمی کرد و بعد... جاشوآ خود را در اصطبلی آشنا کہ سال ھا پیش در آن زندگی میکرد، یافت. بلہ! جاشوآ بہ گذشتہ برگشت و انتقام او از ھمینجا آغاز میشود!
 • محصول: کره
 • سال انتشار: 2021 تاکنون
 • جلد: 1 قسمت: 1
 • دانلود مانهوا آیا من دختر تو ام؟ – Am I Your Daughter?
 • به روز رسانی: 13 شهریور 1400
 • خلاصه مانهوا:او توسط یک کنت شیطان مانند به فرزندی گرفته شده بود. قبل از مرگ، هایلین تمام زندگی خودرا زندانی شده در یک کلبه گذراند. وقتی چشمانش را باز کرد، دوباره هشت ساله شده بود. او درست به قبل از زمانیکه توسط کنت به فرزندی گرفته شود برگشته بود. هایلین میخواست از خدا بپرسد... مگر چه کار اشتباهی انجام داده بود؟!؟! او بر خدا لعنت فرستاد و از کالسکه در حال حرکت بیرون پرید. در مسیر او با دوک کالیستو نماینده ویسکانت کالیستو مقدس روبرو شد ولی... او از نجیب زادگان است. در واقع او اولین دختر به دنیا آمده بعد از هزارسال در خاندان دوکالی کالیستو است. من واقعا... همون دخترم؟ با این حال ویسکانت قسم میخورد با هیچ زنی رابطه نداشته و بر زندگی پرهیزکارانه خود اصرار میورزد و قسم میخورد هیچ عملی که منجر به پدرشدن او بشود انجام نداده و وجود هر فرزندی را انکار میکند. هیولا؟ راز تولد هایلین و حرکت ناگهانی امپراطوری مقدس چیست؟
 • محصول: کره
 • سال انتشار: 2020 تاکنون
 • جلد: 1 قسمت: 35
1 از 8 1 2 3 4 5 6 7 8